STATUT CRNOGORSKE
Usvojen na Kongresu 28. januara 2017. godine na Cetinju
Član 1.
Naziv, znak, zastava, sjedište i pečat Partije
Naziv Partije je: Crnogorska.
Znak Partije je stilizovano ćirilično slovo „C“ crvene boje sa žutim ivicama, koje u latiničnom pismu daje slova „CG“, a pored kojeg je latiničnim pismom ispisano „Crnogorska“ slovima zelene boje.
Zastava Partije je pravougaonog oblika žute boje u čijoj sredini je ucrtan znak partije.
Sjedište Partije je na Cetinju, Bulevar Crnogorskih junaka 8.
Pečat Partije je okruglog oblika u čijoj sredini se nalazi znak partije i u čijem okviru je dva puta napisano „Crnogorska“.
Član 2.
Načela i programski ciljevi Partije
Načela djelovanja Partije su: sloboda, jednakost, pluralizam, demokratija, vladavina prava, odgovornost, ravnopravnost, javnost rada i uključenost.
Programski ciljevi Partije su: slobodno i pluralno društvo, puno poštovanje ljudskih prava i sloboda, vladavina prava, konstitucionalizam, ljudsko dostojanstvo, funkcionišuća tržišna privreda, poštovanje tradicije i očuvanje životne sredine.
Član 3.
Organi Partije
Organi Crnogorske su: (1) Kongres; (2) Predsjedništvo; (3) Predsjednik; (4) Potpredsjednici; (5) Politički savjet; (6) Programski savjet; (7) Statutarni odbor; i (8) Nadzorni odbor.
Član 4.
Kongres
Kongres je najviši organ Partije.
Kongres može biti redovni i vanredni.
Redovni kongres organizuje se jednom godišnje.
Vanredni kongres saziva Predsjednik Partije na sopstvenu ili na inicijativu Političkog savjeta ili na predlog polovine teritorijalnih organizacionih jedinica. Vanredni kongres se saziva i na pisani zahtjev trećine članova Partije i to u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Kongresom predsjedava Predsjednik Partije.
Kongres odlučuje o: (1) Statutu, programu, politici i aktima Partije, osim u slučajevima kada je Statutom drugačije utvrđeno; (2) izvještaju o radu svih organa i tijela Partije čije članove ili predsjednike bira; (3) izboru i razrješenju Predsjednika Partije, potpredsjednika Partije, predsjednika Političkog savjeta, predsjednika Programskog savjeta, predsjednika i članova Statutarnog odbora, predsjednika i članova Nadzornog odbora; (4) udruživanju Partije u šire saveze; (5) drugim poslovima utvrđenim Statutom Partije.
Članovi Kongresa su: (1) Predsjednik Partije; (2) potpredsjednici Partije; (3) predsjednik i članovi Političkog savjeta; (4) predsjednik i članovi Programskog savjeta; (5) predsjednik i članovi Statutarnog odbora; (5) predsjednik i članovi Nadzornog odbora; (6) članovi Predsjedništva; (7) poslanici u Skupštini Crne Gore; (8) odbornici u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Prijestonice i u skupštinama opština; (9) izabrani članovi teritorijalnih organizacionih jedinica Partije u Glavnom gradu, Prijestonici i u opštinama.
Kongres odlučuje javnim glasanjem, većinom glasova od prisutnih članova Kongresa.
Kongres odlučuje tajnim glasanjem prilikom izbora Predsjednika i potpredsjednika Partije. Tajno se glasa upotrebom glasačkih listića.
Kvorum za rad Kongresa postoji ako je na Kongresu prisutna većina od ukupnog broja članova Kongresa.
Član 5.
Predsjedništvo
Predsjedništvo je najviši organ Partije između dvije sjednice Kongresa.
Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom mjesečno.
Predsjedništvom predsjedava Predsjednik partije.
Predsjedništvo odlučuje o: (1) sprovođenju odluka Kongresa; (2) pripremi predloga odluka, politika i drugih akata za Kongres; (3) posebnim pravilnicima funkcionisanja organa i tijela Partije; (4) izboru članova Političkog savjeta koje predloži predsjednik Političkog savjeta; (5) izboru članova Programskog savjeta koje predloži predsjednik Programskog savjeta; (6) otvaranju rasprave o političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima vezanim za djelovanje Partije; (7) predlogu odluke o izbornom programu i kandidatima Partije na parlamentarnim i predsjedničkim izborima; (8) davanju saglasnosti na odluku konvencije teritorijalne organizacione jedinice o učestvovanju Partije na lokalnim izborima; (9) upravljanju imovinom Partije; (10) raspuštanju teritorijalnih organizacionih jedinica Partije; (11) izboru sekretara Predsjedništva; (12) iznosu godišnje članarine; i (13) drugim poslovima utvrđenim Statutom Partije.
Članovi Predsjedništva su: (1) Predsjednik Partije; (2) Potpredsjednici Partije; (3) Predsjednik Političkog savjeta; (4) Predsjednik Programskog savjeta; (5) Predsjednik Odbora Partije u Prijestonici; (6) Predsjednik Odbora Partije u Glavnom gradu; (7) Predsjednik Odbora Partije u opštini Nikšić; i (8) sekretar Predsjedništva.
Predsjedništvo odlučuje javnim glasanjem, većinom glasova od prisutnih članova Predsjedništva.
Kvorum za rad Predsjedništva postoji ako je na Predsjedništvu prisutna većina od ukupnog broja članova Predsjedništva.
Predsjedništvo Partije sastaje se u širem sastavu najmanje jednom u šest mjeseci.
Članovi Predsjedništva u širem sastavu su članovi Predsjedništva i predsjednici svih teritorijalnih organizacionih jedinica Partije. Sjednice Predsjedništva Partije u širem sastavu imaju informativni i savjetodavno-konsultativni karakter.
Sekretar Predsjedništva je odgovoran za pripremu sjednica Predsjedništva. Sekretar Predsjedništva rukovodi i radom administracije i  odgovoran je za finansijsko poslovanje Partije.
Član 6.
Predsjednik
Predsjednik je najviši izvršni organ Partije.
Predsjednika Partije bira Kongres na period od dvije godine. Isto lice može biti birano za Predsjednika više puta.
Za Predsjednika se može kandidovati član Partije koji dokaže da njegovu kandidaturu podržava pet teritorijalnih organizacionih jedinica Partije ili jedna petina članova Partije.
Kandidata za Predsjednika Partije može predložiti i Predsjedništvo Partije.
Predsjednik Partije: (1) upravlja Partijom u skladu sa zakonom i sa Statutom Partije; (2) predstavlja i zastupa Partiju; (3) koordinira saradnju svih partijskih organa i tijela; (4) imenuje zamjenika Predsjednika iz redova potpredsjednika Partije; (5) predlaže sekretara Predsjedništva; (6) imenuje portparola Partije; (7) imenuje savjetnike Predsjednika; (8) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo ili Kongres Partije.
Predsjednik Partije može biti razriješen dužnosti.
Kongres odlučuje o prijedlogu za razriješenje Predsjednika Partije na inicijativu polovine teritorijalnih organizacionih jedinica ili trećine članova Partije.
U slučaju razriješenja Predsjednika, izbor novog Predsjednika Partije organizuje se u roku od 45 dana od razriješenja dužnosti.
Član 7.
Potpredsjednici
Partija može da ima najmanje tri, a najviše šest potpredsjednika.
Potpredsjednike Partije bira Kongres na period od dvije godine. Isto lice može biti birano za potpredsjednika više puta.
Potpredsjednici Partije pomažu Predsjedniku u obavljanju njegovih poslova.
Pravila koja važe za izbor i razrješenje Predsjednika Partije shodno se primjenjuju i na izbor potpredsjednika.
Član 8.
Politički savjet
Politički savjet je savjetodavni organ Partije.
Sjednice Političkog savjeta organizuju se najmanje jednom u šest mjeseci.
Političkim savjetom predsjedava predsjednik koga na period od dvije godine bira Kongres na predlog Predsjedništva Partije. Predsjednik Političkog savjeta predlaže Predsjedništvu Partije članove Političkog savjeta.
Članovi Političkog savjeta ne moraju biti članovi Partije.
Član 9.
Programski savjet
Programski savjet je organ Partije koji čine uvaženi stručnjaci u različitim naučnim oblastima.
Sjednice Programskog savjeta organizuju se najmanje jednom u šest mjeseci.
Programskim savjetom predsjedava predsjednik koga na period od dvije godine bira Kongres na predlog Predsjedništva Partije. Predsjednik Programskog savjeta predlaže Predsjedništvu Partije članove Programskog savjeta.
Programski savjet utvrđuje predloge partijskih politika.
Programski savjet može u okviru svog djelovanja organizovati i posebne resorne savjete za pojedine oblasti.
Članovi Programskog savjeta ne moraju biti članovi Partije.
Član 10.
Statutarni odbor
Statutarni odbor: (1) tumači Statut i druga akta Partije; (2) odlučuje o sporovima nadležnosti partijskih organa i tijela; (3) odlučuje o predlogu za isključenje iz Partije; i (4) odlučuje o drugim poslovima koje mu povjere Kongres ili Predsjedništvo Partije.
Statutarni odbor čine tri člana. Predsjednika i članove Staturnog odbora na period od dvije godine bira Kongres, na predlog Predsjedništva Partije.
Član 11.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada Partije i kontroliše prihode, upotrebu finansijskih sredstava i upravljanje imovinom Partije.
Nadzorni odbor čine tri člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora na period od dvije godine bira Kongres, na predlog Predsjedništva Partije.
Član 12.
Članovi Partije
Član Partije može da bude punoljetni državljanin Crne Gore koji potpiše izjavu o pristupanju Partiji.
Član Partije ima pravo da: (1) učestvuje u aktivnostima Partije; (2) bira i bude biran u organe i tijela Partije; (3) bude biran za kandidata na izborima na kojima Partija učestvuje; (4) slobodno saopštava svoje stavove; (5); učestvuje u formiranju i djelovanju frakcije Partije; i (6) ostvaruje druga prava predviđena zakonom i Statutom Partije.
Član Partije ima obavezu da: (1) promoviše i štiti ugled Partije; (2) poštuje odluke organa Partije; (3) plaća članarinu; i (4) ispunjava druge obaveze u skladu sa zakonom i Statutom Partije.
Pojedinac koji je izuzetno doprinio djelovanju Partije može da postane počasni član Partije. Odluku o dodjeljivanju statusa počasnog člana donosi Kongres Partije.
Članstvo u Partiji prestaje: (1) istupanjem iz članstva; (2) učlanjenjem u drugu političku partiju; i (3) isključenjem iz Partije.
Član 13.
Frakcije
Frakcija je posebno tijelo dijela članova Partije koji zagovaraju drugačije načine ostvarivanja ciljeva Partije od načina koji su definisani odlukama organa Partije.
Frakciju može formirati šestina članova Partije. Kongres utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za formiranje frakcije.
Član 14.
Teritorijalne organizacione jedinice
Teritorijalne organizacione jedinice Partije su: (1) Odbor Prijestonice; (2) Odbor Glavnog grada; i (3) opštinski odbori.
Tijela teritorijalnih organizacionih jedinica Partije su: (1) Konvencija; (2) Odbor; i (3) Predsjednik odbora.
Konvencija može da bude redovna i vanredna.
Redovna konvencija organizuje se jednom godišnje.
Vanrednu konvenciju saziva predsjednik odbora na sopstvenu inicijativu ili na pisani zahtjev trećine članova odbora i to u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Konvencija teritorijalne organizacione jedinice odlučuje o: (1) konkretnim odlukama i predlozima politika na svojoj teritoriji; (2) izboru predsjednika i članova odbora teritorijalne organizacione jedinice; i (3) učestvovanju Partije na lokalnim izborima, uz saglasnost Predsjedništva.
Na proces odlučivanja konvencije shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o odlučivanju Kongresa Partije.
Odbor je najviše tijelo teritorijalne organizacione jedinice između dvije konvencije.
Sjednice odbora održavaju se najmanje jednom mjesečno.
Odborom predsjedava predsjednik odbora.
Odbor odlučuje o: (1) sprovođenju odluka i politika koje usvoji konvencija; (2) pripremi predloga odluka, politika i drugih akata za konvenciju; (3) otvaranju rasprave o političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima vezanim za djelovanje odbora; i (4) predlogu odluke o izbornom programu i kandidatima Partije na lokalnim izborima.
Članovi odbora su predsjednik odbora i članovi odbora koje na period od dvije godine bira konvencija.
Na proces odlučivanja odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o odlučivanju Predsjedništva Partije.
Predsjednik odbora je najviši izvršni organ teritorijalne organizacione jedinice.
Predsjednika odbora bira konvencija na period od dvije godine. Isto lice može biti birano za predsjednika više puta.
Za predsjednika odbora se može kandidovati član Partije koji dokaže da njegovu kandidaturu podržava jedna petina članova Partije na teritoriji te organizacione jedinice.
Kandidata za predsjednika odbora može predložiti i Predsjedništvo Partije.
Predsjednik odbora predstavlja odbor, koordinira aktivnosti odbora na svojoj teritoriji i obavlja i druge poslove koje mu povjeri konvencija ili Predsjedništvo Partije.
Predsjednik odbora imenuje zamjenika predsjednika odbora iz redova članova odbora.
Na proces razriješenja predsjednika odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta o razriješenju Predsjednika Partije.
Odbor može imati i predsjedništvo kao posebni izvršni organ teritorijalne organizacione jedinice. O uslovima osnivanja i funkcionisanja predsjedništva odbora, Predsjedništvo usvaja posebni Pravilnik o funkcionisanju teritorijalnih organizacionih jedinica Partije.
Član 15.
Poslovanje Partije
Lice odgovorno za finansijsko poslovanje Partije je sekretar Predsjedništva. Sekretar Predsjedništva upravlja administrativnom službom koja mu pomaže u radu.
Partija pribavlja sredstva za svoj rad iz javnih i privatnih izvora u skladu sa zakonom.
Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja Partije i podnosi izvještaj na svakoj redovnoj sjednici Kongresa.
Član 16.
Drugi akti Partije
Poslovnik Kongresa usvaja Kongres.
Rezolucije i deklaracije Partije usvaja Kongres.
Pravilnike o funkcionisanju organa i tijela Partije usvaja Predsjedništvo.
Član 17.
Izmjene Statuta
Postupak izmjene statuta može da inicira Predsjedništvo Partije, pet teritorijalnih organizacionih jedinica Partije ili jedna petina članova Partije.
O predlogu izmjene Statuta odlučuje Kongres.
Član 18.
Stupanje na snagu
Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja.